تبلیغات
rubik rubik - حل روبیک 4*4 (2)(تقسیم بندی)
 

حل روبیک 4*4 (2)(تقسیم بندی)

نویسنده: farzam safavi

 

حل روبیک 4*4 (2)(تقسیم بندی)

در اینجا باز همانند مکعب روبیک 3*3 مکعب ها را به 3 دسته تقسیم میکنیم:

1- مکعب های وسطی : 24 مکعب که فقط یک طرف آنها قابل رویت میباشد.
2- مکعب های لبه ای : 24 مکعب که دو روی آنها قابل رویت میباشد.
3- مکعب های گوشه ای : 8 مکعب که سه طرف آنها قابل رویت میباشد.

تذکر 1 : مکعب های وسطی در صورت هر نوع به هم ریختگی فقط در وسط باقی میمانند و به لبه ها یا گوشه ها منتقل نمیشوند.

تذکر 2 : مکعب های لبه ای در صورت هر نوع به هم ریختگی فقط در لبه ها باقی میمانند و به وسط یا گوشه ها منتقل نمیشوند.

تذکر 3 : مکعب های گوشه ای در صورت هر نوع به هم ریختگی فقط در گوشه ها باقی میمانند و به لبه ها یا وسط منتقل نمیشوند.

اسم گزاری صفحات مکعب روبیک 4*4 کمی با 3*3 فرق دارد. زیرا لایه های میانی نیز میچرخند.

اسم گزاری صفحات بیرونی به صورت نشان داده شده در تصویر است (توجه داشته باشید که سطح B در اینجا به معنی سطح پشت میباشد نه سطح پایین):


این فقط نام گزاری صفحات بیرونی می باشد برای نام گزاری صفحات داخلی از حروف کوچک استفاده میشود :


در اینجا باز هم متذکر میشوم که اگر در انتهای فرمول ها حرفی به صورت کمرنگ مشاهده میکنید فقط و فقط به خاطر مرتب شدن از چپ به راست می باشد و ارزش دیگری ندارد

 

() نظرات