تبلیغات
rubik rubik - حل روبیک 4*4 (5)(جفت کردن مکعب های لبه ای)
 

حل روبیک 4*4 (5)(جفت کردن مکعب های لبه ای)

نویسنده: farzam safavi

 

حل روبیک 4*4 (5)(جفت کردن مکعب های لبه ای)

مرحله دوم : جفت کردن مکعب های لبه ای:
در مکعب 4*4 از هر مکعب لبه ای دو تا داریم که باید آنها را جفت کنیم. مثلا از مکعب قرمز-آبی دو تا وجود دارد که باید کنار هم قرار بگیرند.
با چرخاندن لایه های بیرونی این دو مکعب را طوری قرار دهید که یکی از آنها در لبه F , R و دیگری در لبه F , L باشد.
در اینجا دوحالت ممکن است پیش بیاید :
1- یکی از مکعب ها در لایه u و دیگری در لایه d قرار دارد
2- هر دو در یک لایه قرار دارند.

ج1) اگر مکعب سمت راستی در لایه u و سمت چپی در لایه d بود از این فرمول :

D* R Ui Ri Di* q
و اگر مکعب سمت چپی در لایه u و سمت راستی در لایه d بود از این فرمول استفاده کنید:
Ui* R Ui Ri U* q

تذکر : هنگامی که حرکت اول فرمولهای بالا را انجام دادید (D* q یا Ui* q) سطح U را بچرخانید تا یک جفت مکعب لبه ای جفت نشده در بالا و روبروی شما قرار بگیرد.
اگر یک جفت مکعب لبه ای جفت شده در بالا باشد پس از اجرای فرمول از حالت جفت شده خارج میشود. همیشه برای جفت کردن مکعب ها به یک جفت مکعب جفت نشده در بالا و روبرو احتیاج داریم.

ج2) از این فرمول استفاده کنید تا دو مکعب در دو لایه مختلف قرار بگیرند:
Ri D Bi
و سطح L را به عنوان سطح F در نظر بگیرید.سپس به مرحله یک بروید.

برای تک تک جفت مکعب ها این کار را انجام دهید. اگر در سطح بالایی همه 4 جفت مکعب های لبه ای جفت شده هستند و دیگر مکعب جفت نشده وجود ندارد مکعب را برگردانید و سطح دیگری را به عنوان سطح U در نظر بگیرید.

در انتها دو حالت ممکن است برای شما پیش بیاید :
1- سه جفت مکعب لبه ای باقی میماند
2- دو جفت مکعب لبه ای باقی میماند.

1) طبق فرمول قبل عمل کنید. مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و همه مکعب های لبه ای جفت خواهند شد.

در حالتی که دو جفت مکعب لبه ای جفت نشده باقی بماند باید آنها را طوری قرار داد که مکعب های همنوع در یک لایه قرار بگیرند. اگر در یک لایه نیستند و به صورت ضربدری هستند از همان فرمول
Ri D Bi
استفاده کنید تا هم لایه شوند.
سپس مکعب را طوری در دست بگیرید که دو جفت مکعب جفت نشده روبروی شما باشد (سطح F ) و این فرمول را برای جفت شدن همزمان دو جفت مکعب بکار ببرید :
D* R Fi U Ri F Di* q
اکنون همه مکعب های لبه ای جفت شده اند.

 

() نظرات